Regulamin

REGULAMIN CENTRUM EDUKACYJNE EUROMA

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Centrum Edukacyjne EUROMA, zwana dalej „Szkołą”, jest prywatną szkołą językową, której celem jest organizacja kursów języków obcych oraz innych kursów, odpowiadających wymogom zasad nauczania i wychowania przeznaczonych dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci, zwanych dalej „Uczniami”.
 2. Szkoła prowadzona jest przez Magdalenę Utzig, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Centrum Edukacyjne EUROMA – Magdalena Utzig, adres prowadzenia działalności: ul. Ks. Józefa Meiera 11, 31-236 Kraków, wpisaną do Centralnej Ewidencji Informacji i Działalności Gospodarczej, NIP: 7371953488, REGON: 361183446, adres e-mail: biuro@euroma.edu.pl , nr tel. 731-60-40-30
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzenia kursów i dotyczy wszystkich kursów organizowanych przez Centrum Edukacyjne EUROMA, zwanych dalej „Szkoleniami”.
 4. Zajęcia szkoleniowe prowadzone są w Krakowie przy ul. Ks. Józefa Meiera 11 lub w miejscu wskazanym przez Ucznia i określonym w umowie z nim zawartej.

§ 2
ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA SZKOŁY

 1. Dyrekcję Szkoły tworzą Dyrektor Zarządzający i Dyrektor Metodyczny.
 2. Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny jest za całokształt działalności placówki.
 3. Dyrektor Metodyczny odpowiedzialny jest za doskonalenie lektorów, wybór metod nauczania oraz odpowiednich podręczników i innych pomocy dydaktycznych, kontrolę nauczania, kontrolę konspektów zajęć oraz nadzór nad jakością nauczania.

§ 3
REKRUTACJA

 1. Zapisy na Szkolenia są prowadzone przez cały rok.
 2. Uczniowie przyjmowani są do Szkoły na podstawie wyników testu wstępnego przygotowanego przez Szkołę lub konsultacji językowej, przeprowadzanych przed rozpoczęciem Szkolenia. Powyższa zasada nie dotyczy Uczniów zgłaszających swój udział w Szkoleniu na poziomie początkującym oraz dzieci do 6 roku życia.
 3. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest przeniesienie słuchacza do innej grupy, w której są wolne miejsca. Przeniesienie do grupy o innym poziomie zaawansowanie odbywa się po konsultacji lektora prowadzącego zajęcia szkoleniowe z Dyrektorem Metodycznym oraz za zgodą Ucznia.
 4. Warunkiem udziału w Szkoleniu jest podpisanie przez Ucznia umowy ze Szkołą oraz zapłata wynagrodzenia w sposób i na zasadach określonych w umowie.

§ 4
ORGANIZACJA I PRZEBIEG SZKOLENIA

 1. Rok szkolny w Szkole podzielony jest na dwa semestry: zimowy, trwający od września do stycznia oraz letni, trwający od lutego do czerwca. Szkoła organizuje ponadto Szkolenia wakacyjne, przeprowadzane w lipcu i sierpniu.
 2. Każdy semestr nauki kończy się testem sprawdzającym postępy Uczniów w nauce. Ponadto, Szkoła przeprowadza również bieżące testy sprawdzające postępy Uczniów w nauce.
 3. Szkoła zarówno prowadzi:
 • kursy językowe (na różnych poziomach zaawansowania i dla różnych grup wiekowych) jak i przygotowujące do egzaminów: gimnazjalnych, maturalnych, FCE, CAE i CPE.
 • kursy dla dzieci LEGO EDUCATION
 • kursy z przedmiotów ścisłych jak np. matematyka, chemia, fizyka

W Szkole do nauczania języków wykorzystywane są metody: tradycyjna, bezpośrednia/ direct oraz konwersacje. Metoda określana jest w porozumieniu z Uczniami i może ulec zmianie w trakcie Szkolenia na wniosek Uczniów lub lektora prowadzącego zajęcia szkoleniowe albo Dyrektora Metodycznego, w porozumieniu z Uczniami.

 1. Szkolenia odbywają się w grupach liczących od 3 do 4 osób, grupach od 5 do 6 osób, grupach liczących od 7 do 8 osób oraz w grupach niestandardowych liczących 2 osoby (tzw. „grupy VIP”), a także w formie szkolenia indywidualnego. Maksymalna liczba osób w grupie jest podana w umowie. W czasie formowania się grupy standardowej, jej liczebność może być tymczasowo większa.
 2. Szkolenia odbywają się w formie stacjonarnej i/lub w formie zajęć on-line, z wykorzystaniem platformy „zoom” albo z wykorzystaniem innego środka bezpośredniej komunikacji na odległość, ustalonego z Uczniem.
 3. W przypadku wyboru Szkolenia w formie stacjonarnej, Uczeń ma prawo wystąpić z prośbą o umożliwienie mu udziału w określonych zajęciach w formie on-line, z wykorzystaniem platformy „zoom”. Prośba winna zostać złożona w formie e-mail, na adres Szkoły, nie później niż w dniu roboczym poprzedzającym termin zajęć, do godziny 18.00 (w przypadku zajęć rozpoczynających się nie później niż o godz. 12.00) lub do godziny 10.00 w dniu zajęć (w przypadku zajęć rozpoczynających się po godzinie 12.00). W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Uczeń ma prawo brać udział w zajęciach wyłącznie w charakterze słuchacza (bez prawa czynnego udziału).
 4. W przypadku szkoleń prowadzonych on-line oraz w okolicznościach opisanych w ust. 6, Uczeń zobowiązany jest zapewnić spełnienie wymagań technicznych określonych przez usługodawcę zapewniającego dostęp do platformy „zoom” lub innego ustalonego środka komunikacji na odległość. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w zajęciach szkoleniowych spowodowany niespełnieniem przez Ucznia wymogów technicznych, o których mowa w zdaniu pierwszym.
 5. W przypadku szkoleń w formie on-line, zakazane jest przedstawianie przez Ucznia treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Zajęcia szkoleniowe prowadzone są przez polskich lektorów posiadających odpowiednie wykształcenie i przygotowanie pedagogiczne jak i native speakerów. Lektorzy poddawani są stałemu nadzorowi ze strony Dyrektora Metodycznego. Uczniowie są zobowiązani do niezwłocznego zgłaszania Dyrektorowi Metodycznemu wszelkich uwag odnośnie do jakości oraz sposobu przeprowadzania Szkolenia oraz osób lektorów. W przypadku potwierdzenia zgłaszanych uwag, Szkoła zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich działań naprawczych, włącznie ze zmianą lektora w przypadkach uzasadnionych.
 7. Zmiana lektora w trakcie trwania kursu może nastąpić z ważnych powodów organizacyjnych. Szkoła zapewnia, że nowy lektor będzie właściwie przygotowany do prowadzenia zajęć w dalszym toku nauki i zaznajomiony z poziomem grupy oraz potrzebami dydaktycznymi Uczniów.
 8. Jedna godzina zajęciowa trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku Szkolenia indywidualnego oraz w grupach VIP, istnieje możliwość organizacji zajęć według innego schematu.

§ 5
ODWOŁYWANIE I ZMIANA TERMINU ZAJĘĆ SZKOLENIOWYCH

 1. W przypadku choroby lektora prowadzącego Szkolenie lub innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających odbycie zajęć szkoleniowych, Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa, przy czym Szkoła zapewnia, że lektor zastępujący będzie właściwie przygotowany do prowadzenia zajęć w dalszym toku nauki i zaznajomiony z poziomem grupy oraz potrzebami dydaktycznymi Uczniów.
 2. W przypadku braku możliwości zorganizowania zastępstwa zgodnie z ust. 1, zajęcia szkoleniowe zostaną odrobione w terminie ustalonym z Uczniami. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć, należne Szkole wynagrodzenie przewidziane w zawartej umowie, zostanie proporcjonalnie pomniejszone, przy uwzględnieniu liczby godzin zajęciowych, które nie zostały zrealizowane. Uczeń będzie w takim przypadku uprawniony do odpowiedniego pomniejszenia kolejnej raty, a w przypadku, gdy całość wynagrodzenia będzie już uiszczona, Szkoła dokona zwrotu proporcjonalnej części wynagrodzenia gotówką lub na rachunek bankowy wskazany przez Ucznia.
 3. Uczeń indywidualny lub w grupie  VIP 2 osoby mają prawo do odwoływania zajęć na jeden dzień roboczy przed planowymi lekcjami bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Informacja o odwołaniu zajęć powinna zostać przekazana Szkole osobiście lub telefonicznie albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na numer lub adres wskazane w umowie.
 4. Uczeń indywidualny lub Uczniowie biorący udział w Szkoleniu w Grupie tzw VIP 2 osoby zobowiązują się do odrobienia odwołanych zajęć w terminie późniejszym po ustaleniu dnia i godziny w sekretariacie Szkoły. Ustalenie nowego terminu realizacji zajęć powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od daty, w której zajęcia zostały odwołane.
 5. W przypadku, gdy Uczeń indywidualny lub Uczniowie biorący udział w Szkoleniu w Grupie VIP 2 osoby nie odrobią odwołanych zajęć w czasie trwania umowy lub nie poinformują Szkoły o odwołaniu zajęć zgodnie z ust. 3, zobowiązani są do zapłaty wynagrodzenia również za zajęcia, które się nie odbyły z ich winy.

§ 6
PRAWA I OBOWIĄZKI SZKOŁY

 1. Szkoła zobowiązuję się do przeprowadzenia zajęć szkoleniowych w ilości przewidzianej w umowie z Uczniem, przy czym zajęcia szkoleniowe, w których Uczeń nie wziął udziału z własnej winy są traktowane, jak odbyte.
 2. Lektorzy rzetelnie realizują Program Szkolenia i przeprowadzają zajęcia zgodnie z jego wytycznymi.
 3. Program Szkolenia, o którym mowa w ust. 2 przygotowuje lektor w ciągu miesiąca od rozpoczęcia Szkolenia, uwzględniając potrzeby i oczekiwania Ucznia indywidualnego lub grupy szkoleniowej. Uczniom przysługuje prawo wglądu do treści Programu, przechowywanego w ich teczce osobowej w Sekretariacie Szkoły. Program Szkolenia może ulec zmianie w każdej chwili na wniosek Ucznia indywidualnego lub grupy szkoleniowej, złożony lektorowi prowadzącemu Szkolenie.
 4. Szkoła ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich wyłącznie w trakcie zajęć szkoleniowych. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich w drodze do i ze Szkoły odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 5. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Uczniów, chyba że przyjmie te rzeczy na przechowanie, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 6. Szkoła gwarantuje ciągłość nauczania zastrzegając sobie prawo w wyjątkowych przypadkach do wprowadzenia koniecznych zmian w organizacji zajęć w przypadku zmiany ilości słuchaczy w trakcie Szkolenia w grupach standardowych. W takich sytuacjach możliwe jest połączenie grup, jak również zmiana dni i godzin zajęć. Wszelkie zmiany są dokonywane w oparciu o ustalenia dokonane z Uczniami.
 7. Szkoła zobowiązuje się poinformować Uczniów z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku zmiany miejsca prowadzenia Szkolenia. Zmiana miejsca prowadzenia Szkolenia stanowi ważny powód uzasadniający wypowiedzenie przez Ucznia umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, o ile zmiana ta wiąże się dla niego ze znacznymi niedogodnościami, w szczególności w zakresie możliwości dojazdu na zajęcia szkoleniowe.

§ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 1. Uczeń ma prawo żądać od Szkoły najwyższej jakości Szkolenia, prowadzonego przez lektorów posiadających odpowiednie kompetencje oraz zgodnie z umową i niniejszym Regulaminem.
 2. Uczeń ma prawo do odpłatnego otrzymania od Szkoły podręczników i innych pomocy naukowych. Szczegółowe zasady w tym zakresie, w tym wysokość odpłatności za dostarczane podręczniki i pomoce naukowe, ustalana jest każdorazowo pomiędzy Uczniem, a Szkołą. Uczeń nie jest zobowiązany do zakupu podręczników wymaganych na zajęciach szkoleniowych za pośrednictwem Szkoły.
 3. W przypadku Uczniów niepełnoletnich, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo do uzyskiwania od Szkoły informacji na temat postępów w nauce Ucznia. Informacje od lektora prowadzącego mogą zostać uzyskane wyłącznie bezpośrednio przed lub bezpośrednio po przeprowadzonych zajęciach.
 4. Po ukończeniu Szkolenia, każdy z Uczniów ma prawo do uzyskania stosownego zaświadczenia, pod warunkiem pozytywnych wyników testów semestralnego oraz końcowego. Zaświadczenie wydawane jest na prośnę Ucznia/ Rodzica.
 5. Uczeń ma obowiązek:
 • szanować mienie Szkoły oraz jest odpowiedzialny za szkody wyrządzone na tym mieniu z własnej winy,
 • terminowo regulować należności za świadczone usługi, w sposób określony zawartej umowie,
 • przestrzegać postanowień zawartych w umowie oraz niniejszym Regulaminie,
 • punktualnie, systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
 • systematycznie podnosić swoją wiedzę w zakresie objętym Szkoleniem,
 • wziąć udział w teście semestralnym oraz końcowym,
 • zachowywać zasady współżycia społecznego na terenie Szkoły.
 1. Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na całym terenie budynku Szkoły.
 2. Naruszenie obowiązków wynikających z umowy oraz niniejszego Regulaminu może skutkować pisemnym upomnieniem Ucznia, a także może stanowić podstawę do wypowiedzenia zawartej z Uczniem umowy. W przypadku Uczniów niepełnoletnich, Szkoła zastrzega sobie również prawo do poinformowania o naruszeniach rodziców lub opiekunów Ucznia.

§ 8
WYNAGRODZENIE ZA UDZIAŁ W SZKOLENIU

 1. Wysokość wynagrodzenia za udział w Szkoleniu określa umowa zawarta pomiędzy Szkołą, a Uczniem.
 2. Wynagrodzenie za udział w Szkoleniu uwzględnia zaplanowaną ilość godzin zajęciowych w ramach Szkolenia.
 3. Opłaty za kursy można dokonywać na rachunek bankowy wskazany w umowie lub osobiście w sekretariacie Szkoły. W przypadku zapłaty w sekretariacie Szkoły, Uczeń otrzymuje potwierdzenie uiszczenia wynagrodzenia na fakturze.
 4. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminów płatności (innych niż standardowo stosowane przez Szkołę). W przypadku, gdy zmiana terminów płatności następuje po zawarciu umowy, zmiana ta wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. W przypadku opóźnienia z płatnością raty powyżej 7 dni od daty płatności, Szkoła wzywa Ucznia na piśmie do uiszczenia zaległej raty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. W przypadku niedokonania płatności w wyznaczonym terminie pomimo skutecznego doręczenia wezwania, Szkoła ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z Uczniem ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Szkoła wystawia faktury na życzenie Ucznia w terminie do 3 miesięcy od dokonania płatności gotówką lub wpływu płatności na rachunek bankowy Szkoły.
 7. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztu zakupu podręczników. Uczestnicy Szkoleń, na których wykorzystywany jest podręcznik i zeszyt ćwiczeń, zobowiązani są do zaopatrzenia się w potrzebne materiały we własnym zakresie. Uczniowie mogą również zakupić podręczniki oraz inne materiały dydaktyczne za pośrednictwem Szkoły, na warunkach z nią ustalonych, zgodnie z treścią § 7 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 8. Uczeń jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia również za zajęcia szkoleniowe, w których nie wziął udziału z własnej winy.

§ 9
WYGAŚNIĘCIE, ROZWIĄZANIE ORAZ WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. W przypadku śmierci Ucznia lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych, zawarta z nim umowa wygasa. Niniejsza umowa wygasa również w przypadku śmierci przedsiębiorcy prowadzącego Szkołę lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Umowa może zostać rozwiązana przed upływem terminu w każdej chwili za zgodnym porozumieniem stron.
 3. W przypadku umów zawartych na okres roku szkolnego każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec I semestru, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności.
 4. Szkoła ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Uczeń w sposób rażący narusza zasady współżycia społecznego, w szczególności uniemożliwiając w ten sposób prowadzenie Szkolenia, niszcząc mienie Szkoły lub naruszając nietykalność cielesną osób trzecich, a także w przypadku, gdy pomimo doręczenia pisemnego wezwania, Uczeń nadal opóźnia się z zapłatą co najmniej jednej raty wynagrodzenia. Analogiczne prawo przysługuje Uczniowi w przypadku, gdy Szkoła w sposób rażący narusza postanowienia zawartej umowy lub niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie powinno zostać sporządzone na piśmie i wskazywać przyczynę wypowiedzenia.
 5. Poza przypadkami określonymi powyżej, umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron wyłącznie z ważnych powodów, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem przypadającym na ostatni dzień następnego miesiąca kalendarzowego.       W przypadku umów zawartych na okres krótszy niż dwa miesiące, termin wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie. Wypowiedzenie powinno zostać sporządzone na piśmie i wskazywać przyczynę wypowiedzenia. W przypadku wypowiedzenia dokonanego przez Ucznia, zobowiązany jest on zwrócić Szkole wszystkie wydatki, które ta poczyniła w celu należytego wykonania Szkolenia. Zestawienie poczynionych wydatków Szkoła przedstawi Uczniowi w terminie 14 dni od doręczenia mu pisma zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.
 6. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ucznia na podstawie ust. 5 uważa się w szczególności:
 7. utratę przez Ucznia pracy lub innego źródła utrzymania pozwalającego na pokrycie kosztów wynagrodzenia należnego Szkole z tytułu przeprowadzonego Szkolenia;
 8. zmianę przez Ucznia miejsca zamieszkania, z zastrzeżeniem, że nowe miejsce zamieszkania będzie oddalone od dotychczasowego o co najmniej 20 kilometrów od dotychczasowego lub dojazd z nowego miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia Szkolenia będzie wiązał się dla Ucznia ze znacznymi niedogodnościami;
 9. ciężką chorobę uniemożliwiającą lub utrudniającą dalszy udział w zajęciach szkoleniowych.
 10. Ważnym powodem uzasadniającym wypowiedzenie Umowy przez Ucznia nie jest zmiana terminu zajęć szkoleniowych na skutek odwołania ich przez Szkołę, zgodnie z treścią § 5 ust. 2, nawet jeśli Strony nie dojdą do porozumienia w sprawie nowego terminu realizacji zajęć szkoleniowych, o ile liczba odwołanych zajęć nie przekroczy 20% wszystkich zajęć zaplanowanych w ramach Szkolenia.
 11. Wypowiedzenie Umowy przez jedną ze Stron nie zwalnia Ucznia z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za zajęcia szkoleniowe przeprowadzone do dnia rozwiązania Umowy, a Szkoły z prowadzenia zajęć szkoleniowych do dnia rozwiązania Umowy, chyba że Strony zgodnie postanowią inaczej.
 12. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 – 5, Szkole przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za zrealizowaną część Szkolenia. W przypadku zapłaty za całe Szkolenie z góry, Szkoła jest zobowiązana do zwrotu stosunkowej części wynagrodzenia.
 13. W przypadku wypowiedzenia umowy na podstawie ust. 4 albo wypowiedzenia umowy z naruszeniem ust. 3 lub 5:
 14. w przypadku gdy Uczniem jest konsument, każda ze Stron może domagać się zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w umowie;
 15. w przypadku, gdy Uczniem nie jest konsument, Szkoła może domagać się zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w umowie.
 16. Roszczenie o zapłatę kary umownej, o której mowa w ust. 10 staje się wymagalne z dniem rozwiązania umowy. Zapłata kary umownej powinna nastąpić nie później niż w 14 dniu od daty rozwiązania umowy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Stronę uprawnioną do domagania się zapłaty kary umownej. Zapłata kary zastrzeżonej na rzecz Ucznia może nastąpić również gotówką w sekretariacie Szkoły.
 17. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Ucznia będącego konsumentem oraz Szkoły do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy wysokość faktycznie poniesionej szkody jest wyższa niż wysokość zapłaconej kary umownej.

§ 10
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Uczeń lub jego opiekun prawny będący konsumentem, ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej Szkolenia.
 2. Reklamacja winna zostać złożona w formie pisemnej, na adres Szkoły, lub w za pośrednictwem e-mail, na adres: biuro@euroma.edu.pl. Za datę złożenia reklamacji uważa się datę wpływu reklamacji do Sekretariatu Szkoły lub na wskazany adres e-mail.
 3. Reklamacja winna zawierać dane identyfikujące Ucznia w tym jego adres korespondencyjny lub adres e-mail, oraz przedmiot reklamacji (zgłaszane zastrzeżenia) wraz z uzasadnieniem oraz ewentualnymi roszczeniami.
 4. Odpowiedź na zgłoszoną reklamację zostanie udzielona nie później niż w ciągu 30 dni, liczonych od dnia złożenia reklamacji. Brak odpowiedzi w tym terminie, uznaje się za uznanie reklamacji. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, w odpowiedzi na reklamację Szkoła poinformuje Ucznia lub jego opiekuna prawnego o zgodzie na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich lub o braku takiej zgody. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem e-mail na adres wskazany przez Ucznia lub jego opiekuna prawnego lub w formie pisemnej, drogą pocztową.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, w zależności od okoliczności, Uczniowi może zostać przyznany całkowity lub częściowy zwrot kosztów Szkolenia, rabat na kolejne Szkolenie, prawo do ponownego udziału w Szkoleniu inne uprawnienie, uzgodnione z Uczniem lub jego opiekunem.

§ 11   
                                                 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH                                                  

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Ucznia w celu zawarcia i wykonania niniejszej Umowy oraz w zakresie wizerunku Ucznia (w przypadku wyrażenia zgody na jego rozpowszechnianie) jest Magdalena Utzig, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Centrum Edukacyjne EUROMA – Magdalena Utzig, adres prowadzenia działalności: ul. Ks. Józefa Meiera 11, 31-236 Kraków, e-mail: biuro@euroma.edu.pl, tel. 731-60-40-30.
 2. Zgodnie z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zwane „RODO”, Szkoła informuje, że:
 • podane przez Ucznia dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w celu zawarcia i wykonania umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń powstałych w związku z zawartą umową (prawnie uzasadnione interesy administratora);
 • w przypadku wyrażenia przez Ucznia zgody na rozpowszechnianie jego wizerunku przez Szkołę w celach marketingowych, dane osobowe Ucznia w postaci jego wizerunku będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO;
 • odbiorcami powierzonych danych osobowych, o których mowa w ust. 1 będą pracownicy i zleceniobiorcy zatrudniani przez Szkołę, podmioty zewnętrzne prowadzące zajęcia szkoleniowe w oparciu o umowy cywilnoprawne zawarte przez Szkołę, podmiot przetwarzający prowadzący obsługę księgową Szkoły oraz podmioty świadczące na rzecz Szkoły usługi doradcze i prawne oraz dostawcy usług zaopatrujący Szkołę w rozwiązania techniczne (dostawcy usług teleinformatycznych, oprogramowania); w zakresie danych osobowych, o których mowa w pkt 2, odbiorcami mogą być również użytkownicy strony internetowej Szkoły oraz jej profili na portalach internetowych:, Facebook oraz Instagram; przekazanie danych osobowych może odbywać się również w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Szkole;
 • dane osobowe, o których mowa w pkt 1 będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów obowiązującego prawa lub do upływu przedawnienia roszczeń, które mogą wyniknąć z zawartej umowy, w zależności od tego który z tych terminów upływał będzie później; dane osobowe, o których mowa w pkt 2 będą przechowywane przez okres minimum 10 lat lub do odwołania wyrażonej zgody;
 • Uczeń posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; zakres ww. uprawnień oraz sytuacje w których można z nich skorzystać określa RODO;
 • podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 1 jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy; wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest dobrowolne, a Uczeń nie jest zobowiązany do wyrażenia zgody na ich przetwarzanie; ma również prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 12
            POSTANOWIENIA KOŃCOWE    

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Szkołą, a Uczniem i wiąże Strony od chwili podpisania tej umowy. Szkoła zobowiązuje się do doręczenia Uczniowi niniejszego Regulaminu przed podpisaniem umowy.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz wymagają doręczenia Uczniom. W przypadku braku akceptacji zmian przez Ucznia, przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia, przy czym do chwili rozwiązania umowy, Uczeń związany będzie postanowieniami Regulaminu sprzed wprowadzenia zmian. Szkole nie przysługuje w powyższym przypadku prawo dochodzenia odszkodowania lub innych roszczeń związanych z wypowiedzeniem umowy.